Energi fra Æteren, eller "Perpetum Mobile"

UPDATES pr. 24.04.2014


Indledning til disse artikler

Har vi, gennem mere en hundrede år, overset noget ? eller er der teknologi, der er gået i glemmebogen ?
Noget kunne tyde på det, når man prøver at dykke ned gennem den mængde af af artikler og informationer, som internettet i dag stiller til rådighed for den interesserede.

Hvem er de interesserede ? 
Johh, nok de fleste, som ser på verden og erkender, at der er en voksende ulighed blandt verdens befolkninger, men osse folk med en vis indsigt i den elektroniske verdens vidundere, som præsenteres hver dag, og som den u-indviede del af befolkningen, kun forstår brugen af.

Hvem kunne ikke tænke sig, at have en kasse på 50 x 50 x 30 cm. stående i garagen, koblet op til huset el-installation, og frakoblet DONG's el-net, og som så kunne forsyne huset med den strøm, der vil være behov for, uden at skulle tænke på, at hver KiloWatt der tappes, skal betales med kroner og ører ?

Hvis man så samtidig tænker på, at kassen indeholder elektronik til en værdi, som IKKE overstiger det, som alle danske husholdninger i dag er indehavere af, nemlig en computer af een eller anden størrelse, eller for den sags skyld, et TV, bliver perspektivet mere tydeligt.

Der ville sikkert opstå et RAMASKRIG fra regeringerne og el-producenterne, for ikke at tale om oliegiganterne, som sikkert ville gøre alt for at stoppe en udvikling i den retning, og stille sig i vejen for, at noget sådant kunne komme i handelen. Men prøve at se på perepektivet for verdens befolkninger.

Hvis du kunne købe et køleskab, som ikke skulle tilsluttet el-nettet, men som indeholdt en lille enhed, som leverede den mængde strøm der skulle til, for at drive køleskabet, ville du så være køber ? Hvis det også var den selvkørende støvsuger, TV-apparatet, computeren som var selvkørende, og aldrig skulle have tilslutning til el-nettet, ville du da hoppe på el-vognen ?

Jeg er sikker på, at når man gennemtænker perspektivet i en sådan udvikling, ville verdens befolkning ikke have grund til at sulte eller mangle vand, og vi ville alle være meget rigere, og miljøet meget renere.

Energien kommer fra... HVAD ???

For de mere indviede i elektronikkens vidundere, vil der med det samme komme den kommetar, "at det gider vi ikke beskæftige os med, for det er jo bevist, at ved Einsteins ligning E = MC i 2. potens, kan der ikke trækkes mere støm ud af en enhed, end hvad der tilføres," eller ved henvisning til Maxwell's ligninger. 

Johh, det er sikkert rigtigt, hvis man taler om lukkede kredsløb, og det er jo det vi har lært gennem mere end 150 år, og som er så indgroet i den elektrotekniske verden, at ingen mere forsøger at "tænker ud af kassen", eller for den sags skyld, tænker alternativt..

Mange videnskabsmænd ser anderledes på denne sag, og har dokumenteret, at ikke alle Maxwell's ligninger fungerer i alle tilfælde, og at Einstein ikke altid havde ret, samt et den generelle relativitetsteori indeholder modsigelser i forhold til kvanteteorien. 

Nu skal jeg, som lægmand, ikke gøre mig alt for klog på disse ting, da jeg blot har en mellemskole eksamen og er "AUTODIDAK" i disse spørgsmål, men når man læser, at Nicola Tesla, vor tid opdager og udvikler det el-system, der er udbredt overalt i verden i dag, vekselstrømmen, udtrykte, at verden overalt indeholde energi i ubegrænset mængder, og at han var sikker på, at verden i nær fremtid, (han døde i 1943) ville kunne tappe af denne energi, giver det jo sagen en lidt anden synsvinkel. Han sagde endvidere, at "det hele er et spørgsmål om RESONANS". Jeg tror, uden at være religiøs, at han havde ret. Han havde opdaget noget, som vi andre er gået glip af hen ad vejen, eller undladt at undersøge til bunds.

Andre store videnskabsmænd og opfindere, har gennem tiden forsøgt at komme til orde med deres teorier og eksperimenter, men endnu er ingen kommet så vit, at de er blevet anerkendt, eller har får deres opfindelser markedsført. Man kan undre sig over dette, og kan nemt falde i konspirationsteoretikkernes vold.

De nedenstående artikler og henvisninger, vil kunne belyse både i teori og praksis, at der er noget, som måske betragtes som PERPENTUM MOBILE, uden at være det, og som virker på den måde, at der kommer mere energi ud, end den energi der driver enheden.

Hermed mener jeg ikke ZERO-POINT ENERGY, eller VACUUM-ENERGI, som der findes en mængde henvisninger til. Begge begreber dækker over det forhold, at der ikke inden for vor mælkevej findes noget der minder om VACUUM, eller det absolutte nulpunkt temperaturmæssigt. 

Begrebet ÆTER, forstået som ÆTEREN der omgiver alt og alle, er fyldt med energier af forskellig potentiale, så jeg vil hellere holde mig til begrebet ÆTER ENERGI. Prøv blot at spørg en astronom eller en videnskabsmand som Stephen Hawking, om det "tomme rum" - det er ikke tomt. Foruden stråling fra solen, planeterne og resten af mælkevejen, indeholder rummet noget der kaldes "SORT STOF", som er noget ubekendt, og som er langt den overvejende del af det stof, rummet består af. Altså en ubekendt størrelse i forhold til de matematiske beregninger, der i dag ligger til grund for den almene opfattelse blandt videnskabsfolk og elektroteknikere. Men de "GIDER" ikke beskæftige sig med det.

Hvis vi skal prøve at overleve de næste hundrede eller måske to hundrede år, ser jeg det som en nødvendighed, at der forskes mere i retning af disse ubekendte faktorer, som uværgerlig må have en enorm betydning.

En del af nedenstående LINKS og artikler er på engelsk, men enkelte er oversat til dansk, og ved hjælp af GOOGLE OVERSÆT, med de begrænsninger dette medfører i den sproglige forståelse.

 

Einstein: Æter og Relativity

Einstein gav et foredrag den 5. maj 1920 på The University of Leiden, Han havde valg at tale om Æteren og Teorien om Relativitet. Han holdt sit foredrag på tysk, men denne artikel er oversat fra engelsk, ved hjælp af GOOGLE oversæt, og er IKKE efterredigeret. Einstein havde tydeligvis besvær med Æter-teorien, men erkendte, at den havde mening.

 

Harold Aspden: Fysik uden Einstein, ( Oversat til dansk, og bearbejdet af WEB-master)

Artiklen omhandler en gennemgang og opdatering af 150 års videnskablig forskning og udviklingen i atom teori, og hvad der kunne være opnået af resultater, hvis ikke Einstein var fremkommet med Relativitets Teorien i 1905.
Gennemgangen går tilbage til midten af 18 hundrede tallet, og ser på, hvad man allerede vidste, før Einstein epoken, og finder fejl i Earnshaw arbejde, og hvilke konsekvenser denne fejl havde i forbindelse med forståelse af Æteren. Artiklen er på 31 sider, og slutter af med Harold Aspden's egen Forenede Felt Teori.

Dr Harold Aspden’s Electrical Power Generator Patent. (PDF - Engelsk udgave )

Dette patent er taget fra Patrick J. Kelly's seneste udgave af "Practical Guide to 'Free-Energy' Guide", som kan findes her i sin fulde udgave. ( PDF med mere end 2600 sider, 42 MByte)

 

Lester HENDERSHOT's Generator (Dansk) HTML

Her er et project beskrevet, som jeg selv har forsøgt at lave, men som IKKE virker, formodentlig p.g.a. at nogle af kondensatorerne ikke er tilgængelige, som skulle indgå i projektet. En gennemlæsning af dokumentationen omkring Lester Hendershot's Generator, giver desværre ikke et eentydigt svar på, hvorledes han opnåede dens virkemåde. Ej heller er hans diagrammer over generatoren fyldestgørende. Så vidt vides, er den ikke reproduceret til en virkende generator, men Hendershots tanker følger Aspden's teori om Æteren.

Man vil kunne se en vis lighed mellem Harold Aspden og Lester Hendershot's fysiske opbygning, og jeg mener, at der ligger noget af den samme filosofi bag begge konstruktioner.

 

"Overunity" Enheder (Oversat til dansk, af WEB-master, PDF, 250 KByte)

Du er måske bekendt med William J. McFreey.
Han har skrevet en hel del om disse opfindelser gennem tiden, og denne artikel omhandler et fænomen, som har været kendt siden tiden omkring Nicola Tesla, og måske endda før. LINK: Nuclear Akustisk Resonans, menes at være grundlaget for ovenstående eksperimenter, og er i denne artikel behandlet på et teoretisk plan, med id'eer til, hvorledes sådanne enheder vil kunne tage sig ud, hvis man ville lave dem. McFreey pointerer, at disse enheder kan være farlig på forskellig måde. Den umiddelbare fare kan være den elektriske strøm, som kan være dødelig, men nogle apparater kan afgive radioaktive partikler, og andre kan eksplodere, så eksperimenter med disse, er helt på eget ansvar.

11.03.2014: NU NÆRMER JEG MIG...

Jeg har fundet nogle ARTIKLER omhandlende Nuclear Magnetic Resonans NMR, som er ret interessant at læse, og McFreey ser ud til at have ramt rigtigt, m.h.t. den fysik og atom-teori, som kan ligge bag OVERUNITY, selv om hans konstruktioner måske ikke lige er dem jeg vil eksperimentere med.

Denne artikel beskriver nogle forsøg udført af Otto og Roberto ?? - og beskriver deres undersøgelse vedrørende Steven Mark's TPU: Otto_Roberto_TPU.pdf - 337 KByte.

I samme forbindelse har jeg fundet en lignende forklaring på, hvad det kan være der sker i disse TPU'er i denne artikel: Overunity_DaveLowrance.pdf - 258 KByte.

 

12.03.2014: KAPERNADZE...

Ved tilstadighed, at vende tilbage til Practical Guide to 'Free-Energy' Guide, søgte jeg med GOOGLE omkring Tariel Kapanadze’s Self-powered Devices .. . . 3 - 109, og fandt frem til hans Internationale Patent, som nok er et studium værd, men den er IKKE nogen byggevejledning.

Hertil kommer, at jeg yderligere fandt en dårlig oversættelse af en russisk beskrivelse: Princip of Work of Kaparnadze.pdf uden at jeg dog vil tage denne forklaring for gode vare, da der intet i forklaringen fremgår noget om "Magnetic eller Accustic Resonance", - hvilket jeg nu er næsten helt sikker på, er grundlaget for disse OVER UNITY enheder. 
Forklaringen er som nævnt en oversættelse fra russisk til dårlig engelsk, men kan måske på nogen punkter, forklare hvad det er Kaparnadze har gang i.

Grunden til MIN overbevisning omkring NMR eller AMR i Kaparnadze's enhed, ligger i den tykke kobber-ledning eller rør, som danner den centrale del af udgangs-leddet i hans enhed og danner den ene side til belastningen af hans enhed. Denne ledning eller rør, befinder sig i centrum af de forskellige resonans-felter og er derfor stærkt udsat for fænomenet akustisk resonans, som forklaret ovenfor under Nuclear Akustisk Resonans, og benævnt i tegningen herunder som "8 m.m. Cobber rod".  I nogle af de YOUTUBE-videoer der findes med Kaparnadze's enheder, ses tydeligt den jordforbundne meget kraftige kobber-ledning/rør, der er brugt.

Denne tegning er dog ikke Kapernadze's, men er en kopieret udgave, udført af en franskmand Jean-Louis Naudin, der også har modtaget "kredit" for sin kopiering af Kapernadze's Selv Powered Device. Der er dog en forskel, eller en mangel ved denne konstruktion, idet Kaparnadze's enhed leverer 220 Volt/50 Hz, og Naudin's enhed tydeligvis leverer en væsemtlig højere spænding, og frekvensen er ikke meddelt, men kan muligvis indstilles ved justering af Spark-Gab-afstanden.

Se hans hjemmeside her http://www.jlnlab.com

Patent af Daniel McFarland Cook (1871 ) No: 119.825 (Oversat til dansk af WEBmaster)
Ved en gennemgang af patentet, er der tilsyneladende tale om den samme konstruktion, 
der er beskrevet som William N. Barbat (2007) opfindelse i Patrick J. Kelly's dokument "A practical guide...."
med 136 års forsinkelse....

Original-patentet på Engelsk ses her...

 

...men er der nogen der tror på det ???    Stay tuned...